Bài thuyết trình Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng mua bán một số lượng nhất định đơn vị tài sản cơ sở ở một thời điểm xác định trong tương lai theo một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng. Tài sản cơ sở bao gồm: + Các loại hàng hóa vật chất + Chứng khoán, chỉ số chứng khoán + Các loại ngoại tệ + . - Hợp đồng kỳ hạn không phải theo tiêu chuẩn của thị trường riêng biệt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC