Bài thuyết trình Lý thuyết hợp đồng future

Hợp đồng future là một thỏa thuận để mua hoặc bán 1 tài sản vào một thời điểm chắc chắn trong tương lai với một mức giá xác định. Hai thị trường future lớn nhất là Chicago Board of Trade(CBOT) và Chicago Mercantile Exchange (CME)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC