Bài thuyết trình Leading change dẫn dắt sự thay đổi

Nội dung trình bày Bốn cơ cấu dẫn dắt sự thay đổi Tầm nhìn lãnh đạo Vai trò của nhà lãnh đạo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC