Bài thuyết trình Năng lực tiến hóa của tổ chức dân cư và cộng đồng

Khả năng của xã hội để trả lời các vấn đề xã hội có thể là các quyết định đến tính đa dạng của các dạng tổ chức, trong 1 khoảng thòi gian dài, môi trường năng động, đa dạng được gìn giữ hoặc tăng lên bởi những dạng mới. Hơn nữa, những dạng (mẫu) mới là động cơ sống còn của sự tiến hóa tổ chức. Thực vậy, một thành phần quan trọng của sự thay đổi tổ chức, ở mức vỹ mô gồm có sự chọn lọc và sự thay thế của những dạng tổ chức hiện hữu bởi tổ chức dạng tổ chức mới. Hơn nữa, từ những dạng tổ chức mới này thì những hiện thân cấu trúc của những công nghệ, lòng tin, giá trị, và những khuôn mẫu, nẩy sinh những sự chuyển động xã hội trong những cơ quan mới, những công nghệ mới với sự trợ giúp để nuôi dưỡng và phản chiếu văn hóa và thay đổi kỹ thuật trong xã hội. Vì những lý do này, đâu là những dạng tổ chức mới là một câu hỏi chính được đặt ra của những lý thuyết gia tổ chức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC