Bài thuyết trình Nền tảng của kinh doanh thông minh: quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu

NỘI DUNG 1. PhươngpháptiếpcậnCSDL đểquảnlýdữliệu 2. HệquảntrịCSDL 3. SửdụngCSDL đểcảithiệntìnhhìnhhoạt độngcủadoanhnghiệpvàraquyếtđịnh 4. Quảnlýnguồndữliệu. 5. Ứngdụngvàothựctiễn 6. Tómtắt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC