Bài thuyết trình Những Thách Thức Trong Hoạt Động Xuất Khẩu Của Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Các NềnKinhTếChuyểnĐổiVàPhátTriển NhữngTháchThứcTrongHoạt Động Xuất Khẩu Của Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Các Nền Kinh Tế Chuyển Đổi Và Phát Triển

Nghiên cứu này tìm cách mở rộng công việc trước đó của Scharf và các cộng sự (2001) đó là xem xét những thách thức mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt trên con đường hội nhập quốc tế. Cụ thể là đánh giá quá trình quốc tế hóa của các nền kinh tế chuyển đổi và phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC