Bài thuyết trình Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán

Nguồn vốn được đầu tư vào các công ty non trẻ được gọi là vốn mạo hiểm. Các định chế/ cá nhân đầu tư gọi là các nhà đầu tư mạo hiểm. Vốn mạo hiểm là một cách thay thế quan trọng cho các công ty gặp khó khăn tiếp cận các nguồn tài chính truyền thống

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC