Bài thuyết trình quản trị thay đổi

Phần lớn đã được viết về kỹ năng lãnh đạo và phong cách lãnh đạo. Chúng tôi đã chọn cuốn s ách của Goleman bởi vì chúng tôi tìm thấy nó chiếu sáng và hữu ích khi làm việc với các nhà lãnh đạo ở bất cứ giai đoạn nào trong 1 quá trình thay đổi. Cuốn sách của ông về phong cách lãnh đạo xác định một bộ 6 phong cách cho nhà lãnh đạo để lựa chọn tr ong mọi tình huống và tại bất kỳ vấn đề trong 1 quá trình thay đổi. Các nhà lãnh đạo chúng tôi đã làm việc với tìm bộ 6 phong cách rất hữu ích (xem ví dụ trong bài). Bộ 6 phong cách này được củng cố bằng cuốn sách Goleman về trí tuệ cảm xúc, đưa r a các khả năng cơ bản liên quan đến lãnh đạo thành công. Điều này hoạt động như một danh sách kiểm tra thuận lợi cho những đánh giá kỹ năng của họ. Goleman: lãnh đạo đạt được kết quả Trong việc tìm kiếm của ông để khám phá mối liên hệ giữa trí tuệ cảm xúc và kết quả kinh doanh, Daniel Goleman (2000) phát triển một bộ 6 phong cách lãnh đạo khác nhau thông qua n ghiên cứu thực h iện trên 3.800 giám đốc điều hành trên toàn thế giới. Sáu phong cách lãnh đạo này, xuất hiện từ nhiều th ành phần khác nhau của trí tuệ cảm xúc, được sử dụng thay thế cho nhau bởi những nhà lãnh đạo tốt nhất. Ông khuyến khích các nhà lãnh đạo để xem những phong cách sáu câu lạc bộ những người đánh gôn, với mỗi câu lạc bộ được sử dụng trong một tình huống khác nhau. Goleman cũng nhận thấy rằng mỗi phong cách được rút ra từ cá nhân có một ảnh hưởng độc đáo về môi trường tổ chức theo thời gian, có tích cực v à tiêu cực. Điều này sẽ có một ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Goleman liên kết khả năng của lãnh đạo trực tiếp đến kết quả kinh doanh, như ng cũng xác định các tình huống trong đó mỗi phong cách có hiệu quả:  Phong cách quyết đoán. Chỉ được sử dụng một cách tiết kiệm nếu một cuộc khủng hoảng phát sinh. Đây là một phong cách hữu ích để sử dụng nếu thay đổi khẩn cấp được y êu cầu bây giờ, nhưng phải được kết hợp với các phong cách khác cho kết quả tích cực lâu dài. Tác động tiêu cực như căng thẳng và nghi ngờ kết quả nếu phong cách này bị lạm dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC