Bài thuyết trình Quản trị xung đột

Là công việc mà nhà quản lý cần chú tâm để thúc đẩy DN làm việc tốt hơn.  Mâu thuẫn là điều không thể tránh được.  Không phải mọi sự xung đột đều mang ý nghĩa tiêu cực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC