Bài thuyết trình Sản xuất enzyme glucoamylase bằng phương pháp lên men bề sâu

Glucoamylase ( α – glucanglucohydrolase , EC.3.2.1.3 ) là một exoenzyme . Nó xúc tác thủy phân cả hai loại liên kết α – 1,4 glycoside và α – 1,6 glycoside từ đầu không khử trong phân tử amylase và amylopectin tạo ra sản phẩm là đường glucose • Người ta còn gọi glucoamylase là amyloglucosidase hoặc γ – amylase . • Phân tử lượng glucoamylase nằm trong khoảng 48 – 210kDa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC