Bài thuyết trình Suy thoái kinh tế

Suy thoái kinh tế được định n hĩa tron kinh tế học vĩ mô là sự suy giảm của tổng sản phẩm quốc nội thực trong thời gian hai ho ặc hơn hai quý liên tiếp trong n m, nói cách hác l tốc độ t n trưởng kinh tế âm liên tục trong hai quý. Tuy nhiên, định n hĩa n y hôn được chấp nhận rộn rãi, cơ quan n hiên cứu kinh tế quốc gia (NBER) của Hoa Kỳ đưa ra định n hĩa v ề suy thoái kinh tế còn mập mờ hơn “là sự tụt giảm hoạt đ ộng kinh tế trên cả nước, kéo dài nhiều tháng”. Suy thoái kinh tế có thể liên quan đ ến sự suy giảm đồng thời c ủa các chỉ số kinh tế của toàn bộ hoạt đ ộng kinh tế như việc làm, đầu tư, và lợi nhuận doanh nghiệp. Các thời kỳ suy thoái có thể đi liền v ới hạ giá cả (giảm phát), hoặc n ược lại t n nhanh giá cả (lạm phát) trong thời kì đình lạm. Suy thoái kinh tế là một iai đo ạn của chu kỳ kinh tế, còn gọi là chu kỳ kinh doanh. Đó l sự biến động của GDP thực tế theo trình tự ba pha lần lượt là: suy thoái, phục hồi và bùng nổ. Vì pha phục hồi là thứ yếu nên cũn có thể chia chu kỳ kinh tế th nh 2 pha thôi đó l : suy thoái v bùn nổ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC