Bài thuyết trình Thất Nghiệp

53,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động. Lực lượng lao động của khu vực nông thôn là chủ yếu và chiếm 69,4%. Cả nước có 984 nghìn người thất nghiệp và 1369 nghìn người thiếu việc làm. Số người thất nghiệp từ 15-24 tuổi chiếm gần một nửa (46,8%) trong tổng số người thất nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC