Bài thuyết trình Thay đổi việc chỉ tuyển dụng người thân tại công ty cấp nước Thanh Hóa

Yêu cầu tuyển dụng đơn giản: chỉ đòi hỏi chăm chỉ, có sức khoẻ, biết nghe lời • Không có quy trình tuyển dụng, không nhất quán. • Chủ yếu dựa vào các mối quan hệ cá nhân, các trung tâm giới thiệu việc,. • Chi phí rẻ. Hình thức chính quy: • Quy trình tuyển dụng mang tính chuyên nghiệp, có lựa chọn, cạnh tranh. • Quá trình tuyển chọn cần có thời gian, có kế hoach cụ thể, chí phí lớn. • Các tiêu chí tuyển chọn rõ ràng và đòi hỏi cao đối với ứng cử viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC