Bài thuyết trình Thực trạng chính sách ngoại thương và cán cân thương mại ở Việt Nam

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước thâm nhập và mở rộng thị trường ra nước ngoài, khai thác triệt để lợi thế so sánh của nền kinh tế trong nước. Bảo vệ thị trường nội địa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước đứng vững và vươn lên trong hoạt động kinh doanh. Chính sách ngoại thương là một bộ phận trong chính sách đối ngoại của một quốc gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC