Bài thuyết trình Thực trạng hợp đồng giao sau tại Việt Nam

Giả sử không có chi phí lưu kho, giá giao sau F được tính như sau: F=S.e rT Với: S: giá giao ngay r: lãi suất phi rủi ro nước ngoài. T: kỳ hạn của hợp đồng. • Chi phí lưu kho có thể được xem là thu nhập âm. Nếu U là hiện giá của chi phí dự trữ sẽ phát sinh trong kỳ hạn của hợp đồng giao sau. Khi đó: F= (S+U)e rT • Nếu chi phí lưu kho xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào tương ứng với giá hàng hóa, chúng được xem là thu nhập cổ tức âm. Như vậy: F= S.e (r+u)T (u: chi phí lưu kho hàng năm). và U = u.e -rT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC