Bài thuyết trình Thực trạng và giải pháp phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước tại Việt Nam

Cấp phát kinh phí cho yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trung ương Là trung tâm điều hoà hoạt động ngân sách của địa phương Là tên chung để chỉ các cấp ngân sách của các cấp chính quyền bên dưới phù hợp NSĐP chỉ được giao nhiệm vụ đảm nhận các khoản thu và chi có tính chất địa phương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC