Bài thuyết trình Thương mại điện tử b2b: quản lý chuỗi cung ứng và hợp tác thương mại

Giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp - B2B (business to business); - Giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng - B2C (business to consumer); - Giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước - B2G (business to government); - Giao dịch trực tiếp giữa các cá nhân với nhau - C2C (consumer to consumer); - Giao dịch giữa cơ quan nhà nước với cá nhân - G2C (government to consumer).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC