Bản công bố thông tin tổ chức phát hành ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam VietcomBank

Bản công bốthông tin này nhằm mục đích công bốthông tin phục vụviệc phát hành cổphần ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai, là một nội dung của quá trình cổphần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Các nhà đầu tưchỉnên dựa vào các thông tin được trình bày trong Bản công bốthông tin này, trong mẫu Đơn đăng ký đấu giá cổphần và Quy chế đấu giá được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ban hành để đưa ra quyết định đầu tưcủa mình. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chưa ủy quyền cho bất kỳtổchức/cá nhân nào cung cấp cho nhà đầu tưcác thông tin khác các thông tin được trình bày trong Bản công bố thông tin này. Các nhà đầu tưkhông được dựa vào bất kỳthông tin hoặc tuyên bốnào không được trình bày hoặc đưa ra trong Bản công bốthông tin này, trong mẫu Đơn đăng ký đấu giá cổphần và Quy chế đấu giá được SởGiao dịch Chứng khoán Thành phốHồChí Minh ban hành khi đưa ra quyết định đầu tưcủa mình. Bản công bốthông tin này được chia làm hai phần chính: ƒ Phần 1: Trình bày các thông tin cơbản vềdoanh nghiệp cổphần hóa – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với các thông tin nhưlịch sửhình thành và phát triển, ngành nghềkinh doanh, cơcấu tổchức và hoạt động, giá trịphần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây và các thông tin khác; và ƒ Phần 2: Trình bày các thông tin cơbản vềdoanh nghiệp được hình thành sau cổphần hóa – Ngân hàng Thương mại Cổphần Ngoại thương Việt Nam với các thông tin nhưmô hình tổchức, cơcấu vốn cổphần lần đầu, chiến lược kinh doanh trong một sốnăm tới, các kếhoạch niêm yết cổphiếu trên thịtrường chứng khoán và thông tin về đợt phát hành. Bản công bốthông tin này được lập bởi Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với tưcách là doanh nghiệp cổphần hóa và thay mặt cho Ngân hàng Thương mại Cổphần Ngoại thương Việt Nam. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – tổchức công bốthông tin, hiện nay đang thuộc sởhữu 100% vốn Nhà nước và đang trong quá trình thực hiện cổphần hóa theo hình thức giữ nguyên phần vốn Nhà nước và phát hành thêm cổphần mới đểhuy động vốn, dựkiến cổ phần mới chiếm 30% vốn điều lệcủa Ngân hàng Thương mại Cổphần Ngoại thương Việt Nam – tổchức hình thành từviệc cổphần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Là kết quảcủa quá trình cổphần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổphần Ngoại thương Việt Nam, sau khi được thành lập, sẽkếthừa các quyền và nghĩa vụcủa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Thương mại Cổphần Ngoại thương Việt Nam sẽcó tưcách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kểtừngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, được tổchức và hoạt động theo điều lệ của ngân hàng thương mại cổphần, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Ngân hàng Thương mại Cổphần Ngoại thương Việt Nam được áp dụng mô hình quản trịtheo thông lệ quốc tếtốt nhất nếu không có xung đột với luật pháp Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC