Bản thảo Giáo trình thực hành PLC

1.Hãy thiết kế và viết chương trình đếm sản phẩm sao cho khi đếm đủ 100 sản phẩm, băng tải ngưng và chuông reo cho tới khi có tín hiệu Reset.Hệthống sẽ đếm lại 100 sản phẩm mới,và ngưng khi nút Stop được nhấn. 2.Giống như bài tập1nhưng khi đủ 100 sản phẩm băng tải tự động ngừng trong 5s sau đó tự động chạy trở lại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC