Bàn về áp dụng nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả" trong chính sách môi trường

Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả” (PPP) tuy thường xuyên được đềcập và sử dụng nhưlà nguyên tắc nền tảng phổbiến trong quá trình xây dựng chính sách và triển khai vận dụng các công cụquản lý môi trường vào thực tiễn, nhưng không phải trong mọi trường hợp, PPP đều được áp dụng một cách hoàn toàn chính xác theo đúng với ý nghĩa và bản chất của chính nó. Trong bài báo này, tác giả đã nghiên cứu vềvai trò phân bổchi phí môi trường và đưa ra một sốý kiến bàn luận nhằm làm rõ bản chất và ý nghĩa của nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả”. Bên cạnh đó, tác giảcũng phân tích rõ những nội dung chi phí môi trường bao hàm trong phạm vi của PPP đểviệc sửdụng nguyên tắc này trong quá trình xây dựng và thực hiện các công cụchính sách quản lý môi trường được hiệu quảhơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC