Bàn về vấn đề thiết kế và ước tính độ chính xác lưới GPS trong trắc địa công trình

Bài báo trình bày các giải pháp liên quan đến thiết kếvà ước tính độchính xác mạng lưới GPS trong trắc đị a công trình. Trên cơ sởđó, tác giảđã xây dựng một chương trình máy tính. Tác giảđã sửdụng chương trình này đểước tính cho một lưới cụthể. Kết quảước tính bằng chương trình phù hợp khá tốt với kết quảđánh giá độchính xác sau bình sai chặt chẽ bằng nguyên lý ‘‘sốbình phương nhỏnhất’’.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC