Bàn về việc hạch toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, PHÂN LOẠI TSCĐ.2 1. Khái niệm, vai trò của TSCĐ.2 2. Đặc điểm, tiêu chuẩn của TSCĐ3 2.1. Đặc điểm của TSCĐ3 2.2. Tiêu chuẩn ghi nhận của TSCĐ3 3. Phân loại TSCĐ4 3.1. Theo hình thái biểu hiện kết hợp tính chất đầu tư4 3.2. Theo quyền sở hữu TSCĐ6 3.3. Theo nguồn hình thành của TSCĐ7 3.4. Theo tính chất của TSCĐ trong doanh nghiệp7 II. ĐÁNH GIÁ TSCĐ.7 1. Nguyên giá TSCĐ8 1.1. Khái niệm nguyên giá TSCĐ8 1.2. Vì sao phải xác định nguyên giá và nguyên tắc xác định nguyên giá8 1.3. Phân loại nguyên giá và cách xác định từng loại nguyên giá TSCĐ9 1.3.1. TSCĐ hữu hình mua sắm.9 1.3.2. TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế10 1.3.3. TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi.10 1.3.4. TSCĐ hữu hình tương tự các nguồn khác.11 1.3.5. TSCĐ thuê tài chính.11 1.3.6. TSCĐ vô hình.12 2. Hao mòn và khấu hao13 2.1. Hao mòn và khấu hao13 2.2. Mục đích của việc trích khấu hao TSCĐ14 3. Giá trị còn lại của TSCĐ14 3.1. Giá trị còn lại của TSCĐ là gì?14 3.2. Một số trường hợp cần xác định giá trị còn lại của TSCĐ14 III. KẾ TOÁN CHI TIẾT TSCĐ HỮU HÌNH.15 1. Thủ tục và hồ sơ tài sản15 2. Sổ chi tiết theo dõi TSCĐ15 IV. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TSCĐ HỮU HÌNH16 1. Kế toán các nghiệp vụ tăng TSCĐ hữu hình16 1.1. Tăng do mua sắm16 1.2. Tăng do xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao21 1.3. Tăng do tự sản xuất, tự chế tạo23 1.4. Tăng do phát hiện thừa qua kiểm kê23 1.5. Tăng do đánh giá lại TSCĐ24 1.6. Tăng do các nguyên nhân khác24 2. Kế toán các nghiệp vụ giảm TSCĐ hữu hình25 2.1. Giảm do thanh lý, nhượng bán TSCĐ25 2.2. Giảm TSCĐ do chuyển thành công cụ dụng cụ26 2.3. Giảm TSCĐ do góp vốn liên doanh liên kết27 2.4. Giảm TSCĐ do trả lại vốn góp28 2.5. Giảm TSCĐ do phát hiện thiếu29 V. MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG HẠCH TOÁN TSCĐ.29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC