Báo cáo Chất hữu cơ trong đất

Khái niệm: Chất hữu cơ là một bộ phận cấu thành đất,đó là các tàn tích hữu cơ đơn giản chứa cacbon,nitơ và hợp chất hữu cơ phức tạpchất mùn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC