Báo cáo Công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2009 tại phòng tại chính và kế hoạch huyện Trà Ôn

- Lịch sử hình thành và phát triển NSNN ở các nước trên thế giới cho thấy NSNN ra đời, phát triển cùng với kinh tế hàng hóa và mức độ hoàn thiện của Nhà nước phạm trù Ngân sách cũng phát triển tương ứng. Một nền kinh tế nặng về hiện vật sẽ được phản ánh vào một Ngân sách với nhiều chỉ tiêu hiện vật thông qua các khoản thu chi Ngân sách dưới hình thức hiện vật. Một nền kinh tế đơn nhất sở hữu, giá trị và giá cả hàng hóa không được đánh giá chung, dịch vụ không được coi trọng sẽ cho ra một Ngân sách méo mó, sai lệch bởi các nguồn thu không đúng về bản chất và tên gọi cùng với những khoản chi bao cấp, bao biện cho toàn bộ nền kinh tế xã hội. Một nền kinh tế hàng hóa phát triển, nhiều thành phần sẽ có một NSNN với nội dung, kết cấu hoàn toàn khác. - Chịu sự quyết định bởi mỗi phương thức sản xuất và tác động của các quy luật kinh tế khách quan, nội dung và tính chất của NSNN ứng với mỗi chế độ xã hội cũng khác nhau. Đối với NSNN các biểu hiện của nó cũng rất đa dạng, phong phú nhưng cũng rất rời rạc. - Các hoạt đông thu, chi NSNN luôn gắn liền với các dòng tiền thu vào (chính là quá trình tạo lập) hoặc xuất ra khỏi (quá trình sử dụng) quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước mà cụ thể là quỹ NSNN. Việc tạo lập và sữ dụng quỹ NSNN, một mặt phản ánh mức độ tiền tệ hóa và luật pháp hóa các hoạt động của Nhà nước bởi dự toán thu, chi NSNN dược các cấp có thẩm quyền thảo luận, quyết định và phê chuẩn trong khuôn khổ pháp luật. Mặt khác, từng hạng mục của NSNN cụ thể hóa các chính sách, các lựa chọn kinh tế, chính trị của Nhà nước. - Bằng quyền lực chính trị và quyền lực chủ sở hữh, qua các việc ban hành luật, chủ động tăng hoặc giảm quy mô, điều chỉnh kết cấu, thời gian thu, chi, mức độ bội chi và biện pháp bù đắp bội chi Ngân sách (nếu có) mà Nhà nước tác động vào nền kinh tế, thúc đẩy hoặc kiềm hãm sự phát triển kinh tế, duy trì sự công bằng hoặc bất công trong xa hội, bảo vệ lợi ích của các tầng lớp dân cư. Việc bố trí NSNN thể hiện rất rõ nét các ưu tiên chiến lược, các quan điểm cũng như phương thức Nhà nước giải quyết một hoặc nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội do thực tế đặt ra. Qúa trình tạo lập và sử dụng NSNN là sự thể hiện ý chí chủ quan của Nhà nước, thông qua đó bản chất của NSNN được định hình. - Mặc dù, các biểu hiện của NSNN rất đa dạng và phong phú nhưng về thực chất chúng đều phản ánh các nội dung cơ bản như sau: + NSNN hoạt động trong lĩnh vực phân phối các nguồn tài chính và vì vậy nó thể hiện các mối quan hệ về lợi ích kinh tế giữa Nhà nước và xã hội. + Quyền lực NSNN thuộc về Nhà nước, do vậy mọi khoản thu, chi tài chính đều do Nhà nước quyết định và nhằm mục đích phục vụ yêu cầu thực hiện các chức năng của Nhà nước. Những nội dung trên đây cũng chính là những mặc, những mối quan hệ quyết định sự phát sinh và phát triển của NSNN. Do đó, có thể đi đến kết luận về bản chất của NSNN như sau: “NSNN là hệ thống những mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và xã hội phát sinh trong quá trình Nhà nước huy động và sử dụng các nguồn tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện các chức năng của Nhà nước”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC