Báo cáo Đánh giá tình hình cấp cứu ngoài viện tại thành phố Đà Nẵng trong 3 năm (2011-2013)

•Đã và đang có những biến động đột phá về kinh tế chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, •Sự phát triển kinh tế toàn cầu, của cải xã hội được tạo ra nhiều, đời sống của con người từng bước được cải thiện •Mọi người dân được đều được thụ hưởng sự chăm sóc y tế cao nhất, hạn chế tử vong do bệnh tật, tai nạn, hạn chế di chứng để lại, sớm đưa người bệnh tái hoà nhập với cộng đồng, góp phần làm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC