Báo cáo Đầu tư xây dựng khu làm việc tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc

Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ. - Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP. - Căn cứ Quyết định số 147/1999/ QĐ-TTg ngày 5 tháng 7 năm 1999 của thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. - Căn cứ công văn số 1598/BHK - CSHT ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thêm về việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc. - Căn cứ vào thông báo số 288-KL/ Tu ngày 26/08/2002 của thường vụ Tỉnh uỷ Tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuẩn bị đầu tư xây dựng khu làm việc Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc. - Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ thiết kế khu làm việc Tỉnh uỷ Tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Tỉnh uỷ lập ngày . tháng. năm 2002. - Căn cứ vào bản tổng hợp về biên chế , số lượng và dự kiến biên chế thời gian tới của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ lập ngày 3 tháng 9 n ăm 2002. - Căn cứ vào báo cáo chi tiết tài sản cố định của đv hành chính sự nghiệp do các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ lập năm 2000.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC