Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2013

Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số625/QĐ-TCTK về Điều tra lao động việc làm năm 2013. Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơbản vềthịtrường lao động năm 2013, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, phục vụviệc đánh giá sựbiến động của thịtrường lao động giữa các quý trong năm và phản ánh ảnh hưởng của tình hình kinh tếlên thịtrường lao động nước ta. Các thông tin tổng hợp đại diện cho cảnước, khu vực thành thịvà nông thôn, 6 vùng kinh tế- xã hội, Hà Nội và thành phốHồChí Minh sau mỗi quý điều tra và các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương đối với cảnăm điều tra. Báo cáo này trình bày các kết quảchủyếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong cảnăm 2013, có tính kếthừa và so sánh với sốliệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, nhằm cung cấp các thông tin vềlao động và việc làm cho người sửdụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin vềcác hoạt động chính liên quan đến thịtrường lao động đối với những người từ15 tuổi trởlên, vì vậy các chỉtiêu vềthịtrường lao động nêu trong báo cáo chủyếu được tính cho nhóm người từ15 tuổi trởlên. Bên cạnh đó, do có nhu cầu lớn trong việc sửdụng các chỉtiêu của thịtrường lao động đối với nhóm người trong độtuổi lao động (nam từ15 đến hết 59 tuổi và nữtừ15 đến hết 54 tuổi) nên kết quả điều tra đối với nhóm tuổi này được tính riêng cho một sốchỉtiêu chủyếu vềthất nghiệp và thiếu việc làm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC