Báo cáo Giám sát môi trường phòng khám đa khoa Thành An

Môi trường là một trong những thành phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển của loài người. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ Môi trường và nhận thấy sự nguy hiểm của việc gây ô nhiễm môi trường do các hoạt động khám chữa bệnh gây ra. Theo yêu cầu của Sở Tài Nguyên & Môi trường Tp Hồ Chí Minh và tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Công ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Thành An thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường cho Phòng khám Đa khoa Thành An. Các kết quả giám sát là cơ sở chính để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường phần nào đánh giá hiện trạng ô nhiễm và công tác bảo vệ môi trường của Phòng Khám trong điều kiện khám chữa bệnh mỗi ngày. Ngoài ra, Báo cáo còn là cơ sở để Phòng Khám biết rõ hơn hiện trạng môi trường khu vực của mình, từ đó có thể đề ra các biện pháp ngăn ngừa, khống chế và cải thiện ô nhiễm cần thiết nhằm đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định, đồng thời cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ, công nhân viên Phòng Khám.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC