Báo cáo Hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải công nghiệp rượu

(Bản scan) Ở Việt Nam trong những năm gần đây, việc nghiên cứu xử lý nước thải mới được chú ý ( từ sau khi luật bảo vệ môi trường ra đời), rất nhiều đơn vị nghiên cứu tham gia và lĩnh vực này, đưa ra các công nghệ xử lý nước thải khác nhau trên cơ sở xử lý hiếu khí và kị khí, liên tục hoặc từng mẻ, đã phát triển ở rất nhiều các nhà máy, đơn vị khác nhau

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC