Báo cáo Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm dinh dưỡng giàu men tiêu hóa, giàu chất dinh dưỡng và các chất chống oxy hóa

Tên dự án: “Hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm dinh d-ỡng giàu men tiêu hoá, giàu vi chất dinh d-ỡng và các chất chống oxy hoá” Suy dinh dửụừng, thieỏu vi chaỏt dinh dửụừng ủang laứ nhửừng vaỏn ủeà coự yự nghúa sửực khoỷe coọng ủoàng ụỷ Vieọt nam: ẹieàu tra toaứn quoỏc naờm 2005 cho thaỏy treỷ em dửụớ 5 tuoồi cuỷa Vieọt Nam hieọn coự 25,2% bũ suy dinh dửụừng theồ nheù caõn, vaứ coứn 29,6% bũ suy dinh dửụừng theồ thaỏp chieàu cao theo tuoồi (VDD, 2005). Thieỏu vi chaỏt dinh dửụừng vaón ủang laứ vaỏn ủeà coự yự nghúa sửực khoeỷ coọng ủoàng ụỷ Vieọt Nam: 32% treỷ dửụựi 5 tuoồi bũ thieỏu maựu thieỏu saột, 10% coự tỡnh traùng thaỏp vitamin A huyeỏt thanh. Vaón coứn 34% baứ meù mang thai, 24% chũ em phuù nửừ lửựa tuoồi sinh ủeỷ bũ thieỏu maựu vaứ thieỏu saột, 50% baứ meù cho con buự coự tỡnh traùng vitamin A trong sửừa meù thaỏp. Song song vụựi tỡnh traùng SDD, thieỏu vi chaỏt dinh dửụừng ụỷ Vieọt Nam coứn coự sự gia tăng của các bệnh mãn tính khoõng laõy coự lieõn quan tụựi dinh dửụừng.Sửù phaựt trieồn veà kinh teỏ ủaừ keựo theo sửù thay ủoồi loỏi soỏng, khaồu phaàn aờn vaứ thoựi quen dinh dửụừng ủaừ daón ủeỏn moọt khaồu phaàn aờn dử thửứa keứm theo caực hoaùt ủoọng theồ lửùc bũ giaỷm laứm thay ủoồi ủaựng keồ veà moõ hỡnh beọnh taọt theo ủaởc trửng cuỷa caực nửụực ủang phaựt trieồn. ẹoự laứ sửù xuaỏt hieọn vaứ gia taờng cuỷa moọt soỏ beọnh maừn tớnh khoõng laõy coự lieõn quan ủeỏn dinh dửụừng nhử thửứa caõn, beựo phỡ, beọnh tim maùch, beọnh tiểu đ-ờng tyựp2, ung th-. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc dinh d-ỡng sức khoẻ cho cộng đồng Dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) đã triển khai trong thời giantừ tháng 1/2004 dến 12/2005 với mục tiêu chung: Hoaứn thieọn quy trỡnh coõng ngheọ saỷn xuaỏt moọt soỏ saỷn phaồm dinh dửụừng giaứu men tieõu hoựa (daùng vieõn); giaứu vi chaỏt dinh dửụừng (daùng boọt dinh dửụừng, baựnh quy); vaứ caực chaỏt choỏng oxy hoựa vaứ Beta-caroten (daùng daàu gấc) goựp phaàn dửù phoứng vaứ ủieàu trũ suy dinh dửụừng, thieỏu vi chaỏt dinh dửụừng, dửù phoứng vaứ ủieàu trũ caực beọnh maừn tớnh coự lieõn quan ủeỏựn dinh dửụừng cho ngửụứi Vieọt Nam; Ba mục tiêu cụ thể của Dự án: 1. Hoàn thiện công nghệ, sản xuất men tiêu hoá pepsin tại Việt Nam trên quy mô công nghiệp goựp phaàn phoứng choỏng suy dinh dửụừng cho treỷ em dửụựi 5 tuoồi ụỷ Vieọt Nam. 2. Hoaứn thieọn quy trỡnh coõng ngheọ;tăng c-ờng sản xuất, giới thiệu và phân phối sản phẩm dinh d-ỡnggiaứu vi chaỏt dinh dửụừng nh-: bột dinh d-ỡng coự taờng cửụứng ủa vi chaỏt dinh dửụừng, coựbổ sung men tiêu hoá vaứbánh qui, giaứu vitamin A, saột, keừm goựp phaàn phoứng choỏng SDD vaứ thieỏu vi chaỏt dinh dửụừng cho baứ meù vaứ treỷ em Vieọt Nam. 3. Hoaứn thieọn quy trỡnh coõng ngheọ vaứ taờng cửụứng saỷn xuaỏt saỷn phaồm giaứu caực chaỏt choỏng o xy hoaự vaứ Beta-caroten tửứ gaỏc (daàu gaỏc nguyeõn chaỏt) goựp phaàn dửù phoứng caực beọnh maừn tớnh khoõng laõy coự lieõn quan tụựi dinh dửụừng. 2 ẹoỏi tửụùng hoàn thiện công nghệ của dự án: Men tieõu hoaự pepsin; Boọt dinh dửụừng coự taờng c-ờngủa vi chaỏt dinh dửụừng vaứ men tieõu hoaự amylza; Baựnh qui coự taờng cửụứng vitamin A, saột, keừm; Daàu gaỏc giàu các chất chống oxy hoá. Ph-ơngpháp nghiên cứu: • Saỷn xuaỏt vieõn men tieõu hoaự pepsin tửứ maứng daù daứy lụùn, ụỷ daùng vieõn nhoọng 250mg, vieõn neựn 150mg ủoựng vổ oồn ủũnh, ủaỷm baỷo tieõu chuaồn cụ sụỷ, tieõu chuaồn dửụùc ủieồn Vieọt Nam, vaứ ủaỷm baỷo veà maởt an toaứn veọ sinh thửùc phaồm, (ATVSTP)theo quy định 867/1998. BYT; • Saỷn xuaỏt coõng nghieọp boọt dinh dửụừng coự boồ sung ủa vi chaỏt dinh dửụừng vaứ men tieõu hoaự amylza ủaỷm baỷo chaỏt lửụùng, ủaỷm baỷo caực thaứnh phaàn vi chaỏt dinh dửụừng oồn ủũnh vaứ ATVSTP; - Saỷn phaồm boọt dinh dửụừng coự taờng cửụứng theõm premix ủa vitamin, khoaựng chaỏt, men tieõu hoaự amylaza baống phửụng phaựp eựp ủuứn. - Saỷn xuaỏt coõng nghieọp baựnh qui coự boồ sung vitamin A, saột, keừm ủaỷm baỷo chaỏt lửụùng vi chaỏt dinh dửụừng, ATVSTP, coự maóu maừ ủeùp, vaứ tieọn lụùi cho sửỷ duùng trong coọng ủoàng (phối hợp với côngty BIBICA. • Saỷn xuaỏt daàu gaỏc coự qui trỡnh oồn ủũnh, giaứu caực chaỏt choỏng oxy hoaự, phoỏi hụùp vụựi Vieọn coõng ngheọ thửùc phaồm, ẹHBK – Haứ Noọi. Kết quả của 2 năm triển khai dự án: Dự án đã thực hiện đúng mục tiêu và nội dung đã đ-ợc Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt: Các quy trình sản xuất đã đ-ợc nghiên cứu, hoàn chỉnh và thực hiện bằng kỹ thuật mới, từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào, trong khâu chiết xuất (dầu gấc), trong đa dạng sản phẩm, sản xuất trên dây chuyền công nghiệp hiện đại, đóng gói đảm bảo chất l-ợng sản phẩm, tiện lợi sử dụng, có mẫu mã bao bì đẹp hơn. Dự án đã cung cấp cho thị tr-ờng các sản phẩm dinh d-ỡng: men tiêu hoá pepsin loại viên nén đóng vỉ, viên nang bao phim đóng vỉ, bột dinh d-ỡng có tăng c-ờng đa vi chất dinh d-ỡng, cùng men tiêu hoá amylaza, bánh quy tăng c-ờng vitami A, sắt, kẽm, dầu gấc giàu các chất chống oxy hoá : Lycopen, beta-carotene, vitaminA có giá thành thấp, tiện lợi khi sử dụng, đảm bảo ATVSTP, đã chủ động và sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong n-ớc. - Về số l-ợng sản phẩm: Men tiêu hoá pepsin 256.764 vỉ, đạt 85,59% so với kế hoạch đề ra; Bột dinh d-ỡng giàu vi chất dinh d-ỡng: 9.621kg, đạt 64% so với kếhoạch đề ra; Bánh quy giàu vi chất dinh d-ỡng: tiêu thụ đ-ợc 15.251,2kg bánh, đạt 102% so với kế hoạch; Dầu gấc: sản xuất 50 lít dầu gấc đạt tiêu chuẩn chất l-ợng và cho dập viên nang dầu gấc để phân phối ra thị tr-ờng tiêu dùng; đạt 42,6% so với kế hoạch. - Về chủng loại sản phẩm: Đúng theo phê duyệt của dự án. Dự án đã góp phần phòng và phục hồi suy dinh d-ỡng, thiếu vi chất dinh d-ỡng cho bà mẹ và trẻ em Việt Nam, - Về kinh tế: Giá thành thấp, chỉ bằng 25-50% so với các sản phẩm dinh d-ỡng cùng loại của các công ty khác hay nhập ngoại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC