Báo cáo khoa học Bảo tồn Voọc mũi hếch và đa dạng sinh học ở khu vực Du Già- Khau Ca tỉnh Hà Giang

MỞ ĐẦU Công ước Đa dạng sinh học (1992) đã xác định các khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) là công cụ hữu hiệu bảo tồn "tại chỗ" (in-situ) đa dạng sinh học. Công ước quy định các nước thành viên có trách nhiệm thành lập hệ thống KBTTN, quản lý tốt các KBTTN và các tài nguyên sinh vật bên trong các KBTTN [17]. Vì vậy, việc điều tra xác định các giá trị đa dạng sinh học quan trọng cho bảo tồn và giám sát sự biến đổi của chúng là rất cần thiết để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các giải pháp quản lý bảo tồn chúng một cách hiệu quả. Mặc dù được thành lập từ năm 1994, nhưng các giá trị đa dạng sinh học của KBTTN Du Già rất ít được nghiên cứu đánh giá. Về khu hệ thú, cho đến nay mới chỉ có danh sách tạm thời 57 loài thú do Phân viện Điều tra Quy hoạch Rừng Tây Bắc nêu trong Dự án đầu tư KBTTN Du Già (1994). Năm 2002, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế tại Việt Nam (FFI-Việt Nam) tiến hành điều tra về voọc mũi hếch, nhưng không ghi nhận được loài này trong khu bảo tồn [15].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC