Báo cáo Khu công nghiệp sinh thái

Hình thành dựa trên các nghiên cứu và thử nghiệm trong các lĩnh vực cấp thiết hiện nay: - Sinh thái công nghiệp, sản xuất sạch - Quy hoạch, kiến trúc và xây dựng bền vững - Tiết kiệm năng lượng, hợp tác doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC