Báo cáo Matlab đại số tuyến tính

PHẦN I: CÁC LỆNH TRONG SỐ PHỨC: Ta có i, j là đơn vị phức. i2 hay j2 bằng -1. 1.1: Lệnh real: Ý nghĩa: Khai báo phần thực của số phức. Cú pháp: real(x) Ví dụ: z=1+2i; phanthuc=real(z) phanthuc=1. 1.2: Lệnh Imag: Ý nghĩa: Lệnh xuất ra phần ảo của số phức. Cú pháp: imag(x) VD:z=1+2i; phanao=imag(z) phanao=2. 1.3: Lệnh abs: Ý nghĩa: Lệnh xuất ra modun của số phức. Cú pháp: abs(x) VD: z=1+2i; Z1=abs(z) Z1=2.2360 1.4: Lệnh angle: Ý nghĩa: Tìm Agument của số phức. Cú pháp: angle(x)= VD: z=1+2i; Argument=angle(z) Argument=1.1071 1.5: Lệnh conj: Ý nghĩa: Tính lượng liên hiệp của số phức. Cú pháp: conj(x) VD: conj(2+3i) Ans= 2-3i

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC