Báo cáo Mô phỏng công nghệ GPP của nhà máy xử lý khí Dinh Cố

Các Thiết bị được sử dụng trong quá trình mô phỏng: - Mixer: 2 - Tee: 2 - Tháp tách (flash separator): 1 - Tháp tách 3 pha (three phase separator): 1 - Máy nén (compressor): 4 - Máy giãn (expander): 1 - Thiết bị trao đổi nhiết (heat exchange): 3 - Thiết bị gia nhiệt (heater): 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC