Báo cáo Nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống cây có củ có chất lượng hàng hoá cao sử dụng cho mục đích chế biến tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam

Sựchấp nhận của người nông dân vềcải tiến các giống khoai lang có chất lượng hàng hóa cao và phát triển giống, phát triển công nghệsauthu hoạch là những nhân tốvô cùng quan trọng cho khảnăng phát triển vềsốlượng của nền nông nghiệp của một vài tỉnh phía Bắc và Trung Bộcủa Việt Nam. Với những vùng đã được lựa chọn của Dựán tại đó nông dân rất ít cải tiến khâu giống khoai lang, nông dân luôn luôn sửdụng lại các giống đã bịthoái hóa qua nhiều vụvà kỹthuật canh tác, kỹthuật thu hoạch, công thức chếbiến và ứng dụng các công nghệ ởmức lạc hậu. Do vây, chất lượng giống khoai lang rất kém, dẫn đến năng suất thấp, hiệu quảkhông cao dẫn đến thu nhập còn bịhạn chế. TừDựán này sẽlưạchọn ra 2-3 giống khoai lang thích hợp cho các tỉnh trong vùng dựán từbộgiống khoai lang đã được Viện cây lượng thực và cây thực phẩm chọn lọc, các giống khoai lang này có chất lượng cao phục vụ cho mục đích chếbiến. Thông qua thửnghiệm đánh giá trên đồng ruộng và hội thảo cho các nhà khoa học, các nhà khuyến nông và nông dân, dựán chấp nhận phát triển các giống khoai lang và chất lượng giống đêm trồng với kỹthuật canh tác phù hợp và kỹthuật thu hoạch cho những vùng này, và trên cơsở đó đưa ra cho nông dân những lựa chọn có hiệu quảkinh tếtừ việc lựa chọn giống cây có củ. Những lợi ích của Dựán mang tính khảthi từviệc cải tiến các các giống và kỹthuật trồng khoai lạng hiện tại, có nhưvây mới làm tăng sốlượng nông dân trồng khoai lang, điều đó còn phụthuộc vào vận hành mức độcủa tỉnh và xã.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC