Báo cáo Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa H 2O2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm

Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Việt Nam đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nƣớc. Sự hoạt động của hơn 500.000 nhà máy và hơn 1.000 bãi rác thải đô thị của Việt Nam, hàng ngày thải ra môi trƣờng một lƣợng nƣớc thải rất lớn. Trong đó, ngành công nghiệp dệt may cũng có tác động tiêu cực đến môi trƣờng nhất là nƣớc thải ở các công đoạn nấu, tẩy và nhuộm. Đặc biệt nƣớc thải công đoạn nhuộm còn chứa các chất hữu cơ khó phân hủy và các nhóm phức mang màu có cấu trúc bền vững. Vì vậy, dƣ lƣợng của chúng trong nƣớc thải gây ô nhiễm trầm trọng đến môi trƣờng, ảnh hƣởng đến động thực vật thủy sinh và là tác nhân gây ung thƣ cho ngƣời và động vật. Trƣớc sức ép về môi trƣờng ngày càng lớn, các cơ sản xuất dệt nhuộm, sản xuất sơn, không những phải sản xuất phù hợp với những tiêu chuẩn môi trƣờng Việt Nam đã ban hành mà còn phải phấn đấu đạt tiêu chuẩn về quản lý chất lƣợng môi trƣờng ISO 14000 để đảm bảo xuất khẩu và cạnh tranh trên thƣơng trƣờng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã ra nhập WTO. Vì vậy, vấn đề xử lý nƣớc thải tại các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đang rất đƣợc quan tâm. Để xử lý nƣớc thải ngƣời ta đã áp dụng các kỹ thuật xử lý khác nhau nhƣ quá trình sinh học hiếu khí và yếm khí, quá trình hóa lý: keo tụ, đông tụ, lắng, lọc, Tuy nhiên, khi áp dụng các công nghệ hoặc kết hợp chúng với nhau thƣờng không có hiệu quả cao, nƣớc thải sau xử lý không đảm bảo tiêu chuẩn thải. Một trong những nguyên nhân c hính làm ảnh hƣởng đến hiệu quả của quá trình xử lý là sự có mặt của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nƣớc thải. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng tại Việt Nam. Giải pháp đƣợc mong đợi trong tƣơng lai khoảng 20 - 30 năm nữa là các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy sẽ cấm đƣợc sử dụng trong hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, giải pháp trƣớc mắt trong vòng 10 - 15 năm nữa là chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phải đƣợc loại bỏ ra khỏi nƣớc thải. Để loại bỏ chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy ngƣời ta đã áp dụng công nghệ xử lý nƣớc thải tiên tiến nhƣ hấp thụ bằng cacbon hoạt tính, công nghệ màng. Tuy nhiên, chi phí của công nghệ màng là rất tốn kém. Biện pháp oxi hóa nâng cao là dựa vào tác nhân oxi hóa O3 hoặc H 2O2, sự kết hợp các tác nhân oxi hóa với tia UV hoặc sử dụng xúc tác TiO 2 hoặc Fe 2+ . Báo cáo nghiên cứu khoa học Bộ môn Môi trường - ĐHDLHP Chủ nhiệm đề tài – ThS. Bùi Thị Vụ 2 Biện pháp oxi hóa nâng cao đã đƣợc ứng dụng trong xử lý nƣớc từ những năm 1990 trở lại đây nhằm đáp ứng những yêu cầu mới về chất lƣợng nƣớc uống và nƣớc sinh hoạt cũng nhƣ những yêu cầu khắt khe hơn trƣớc về tiêu chuẩn nƣớc thải của các ngàng sản xuất công nghiệp. Biện pháp oxi hóa nâng cao là giải pháp không thể thiếu đƣợc bên cạnh những công nghệ truyền thống để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ độc hại, khó hoặc không thể phân hủy sinh học trong nƣớc thải đô thị và công nghiệp. Với mục đích nâng cao tính thực tế cho sinh viên trong quá trình học tập và góp phần xử lý nƣớc thải chứa chất hữu cơ khó phân hủy, đề tài nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa H 2O2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm" đã đƣợc thực hiện, với nội dung sau: 1. Nghiên cứu xử lý nƣớc thải dệt nhuộm bằng phƣơng pháp keo tụ kết hợp với AOPs (sử dụng UV/H2O2 ). 2. Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải dệt nhuộm bằng phƣơng pháp keo tụ kết hợp AOPs với quy mô phòng thí nghiệm. 3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu để vận hành mô hình hệ thống xử lý nƣớc thải.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC