Báo cáo Những nguyên tác cơ bản của phép dựng hình học các chi tiết quần áo

(Bản scan) Người ta sử dụng phép tính toán để xác định các kích thước cơ bản của các thành phần trên quần áo Vì không gian của quần áp rất phức tạp, nên cần áp dụng phương pháp hình học khi xác định kích thước của các chi tiết quần áo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC