Báo cáo Phân tích công ty cổ phần sữa Việt Nam

Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳtăng đột biến từ117,891 tỷ đồng lên 338,654 tỷ đồng, giá trịtăng lên trong kỳlà 220,835 tỷ đồng tương đương tăng 187,44%. Chỉtiêu này tăng lên từviệc công ty bán các khoản đầu tưtài chính ngắn hạn của mình (110,443 tỷ đồng). Việc làm này là hợp lý bởi thịtrường chứng khoán trong năm 2009 cũng không mấy sáng sủa. ‐ Khoản phải thu ngắn hạn tuy có giảm, nhưng chủyếu do công ty tích cực thu các khoản phải thu khác, trong khi phải thu khách hàng tăng thêm 24,915 tỷ đồng (5%), điều này cho thấy những khó khăn trong việc tiêu thụsản phẩm của công ty trong năm vừa qua. ‐ Tài sản cố định của công ty tăng mạnh trong năm vừa qua, giá trịtăng thêm là 295,254 tỷ đồng (17,98%). Đó là kết quảcủa việc đưa nhà máy ởBắc Ninh vào hoạt động cùng với việc hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất hiện có (nguyên giá TSCĐhữu hình tăng 654,803 tỷ đồng, chi phí xây dựng cơbản dởdang giảm 241,44 tỷ đồng). ‐ Năm vừa qua Vinamilk đã bán phần vốn ởliên doanh SABMiller với giá trịbán là 8,25 triệu USD (đây là liên doanh sản xuất bia của VNM với SABMiller của Đức tại Bình Dương có vốn pháp định là 13,5 triệu USD – 2007 trong đó VNM góp 6,75 triệu USD, tương đương 108,047 tỷ đồng), nhưvậy với khoản chuyển nhượng này VNM đã lãi được 1,5 triệu USD.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC