Báo cáo Phân tích ngành than

Ngành than đóng vai trò là ngành kinh tế trọng điểm cung cấp nhiên liệu hoạt động cho hầu hết các ngành khác, đặc biệt là điện, phân bón, giấy, xi-măng – những ngành sử dụng nhiều than nhất trong sản xuất, do đó nguồn cầu về than trên thị trƣờng hiện đang rất lớn. Hơn thế nữa, đƣợc sự ƣu đãi về thuế và các chính sách của chính phủ nên hoạt động của ngành này ít chịu rủi ro do biến cố của thị trƣờng tiền tệ. Do đặc thù ngành than bị phụ thuộc vào TẬP ĐOÀN THAN VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - TKV (TKV nắm giữ 51% cổ phần ở hầu hết các công ty than) nên các hoạt động xuất khẩu hay bán cho một số khách hàng, giá cả cũng nhƣ khối lƣợng của các công ty bị phụ thuộc vào đơn vị chủ quản là TKV. Hiện tại, có 7 doanh nghiệp ngành than niêm yết trên sàn HNX. Tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành này hiện ở mức 1.771 tỷ đồng chiếm 0,26% tổng vốn hóa thị trƣờng. P/E ngành than hiện khá hấp dẫn (4x so với P/E thị trƣờng 12x) là một thuận lợi để thu hút các nhà đầu tƣ dà hạn. Trong bản báo cáo này chúng tôi phân tích về ngành than và một số cổ phiếu tiêu biểu để nhà đầu tƣ theo dõi và tham khảo đƣa ra quyết định đầu tƣ cho mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC