Báo cáo Phương pháp phân tích phần dư trong hàm hồi quy

Chúng ta có thế xây dựng được mô hình hồi quy bội dù chúng ta có đưa vào bao nhiêu biến đi chăng nữa thì yếu tố phần dư vẫn tồn tại vì yếu tố hiễn nhiên của chúng ,ngaycả khi các biến bị loại bỏ khỏi mô hình - ei được sử dụng như một yếu tố đại diienj cho tất cả các biến không có trong mô hình ngay cả khi các biến bị loại bỏ khỏi mô hình là biến nào đi chăng nữa khi đó quá trình chuyển đổi mô hình hồi quy tổng thể PRF sang mô hình hồi quy mẫu SRF luôn luôn tồn tại phần dư ei như một yếu tố ngẫu nhiên - Ngoài các biến giải thích đã có trong mô hình còn có một số biến khác nhưng ảnh hưởng của chúng đến Y rất nhỏ .Trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng yếu tố ngẫu nhiên Ui để đại diện cho chúng .Tức phàn dư ei đại diện cho quá trình chuyển đổi mô hình PRF sang SRF , với ei là ước lượng của Ui

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC