Báo cáo quan trắc môi trường Quý IV của mỏ than Na Dương Xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Ngành công nghiệp khai thác than là một nghành đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế cả nước nói trung và trong nền kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Nó góp phần quan trọng trong việc chủ động nguồn nguyên liệu của địa phương, không phụ thuộc vào việc nhập khẩu góp phần chống nhập siêu, tăng nhanh tổng sản phẩm xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động trong xã hội, làm cho nền công nghiệp phát triển cân đối, đồng đều, đa dạng hoá sản phẩm và phát triển vững chắc. Dự án mở rộng nâng cao công suất mỏ than Na Dương do Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - VINACOMIN làm chủ đầu tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1478/QĐ-BTNMT ngày 27/07/2011. Trong quá trình hoạt động khai thác của công ty không thể tránh khỏi việc phát sinh các loại chất thải gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Công tác quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường hàng năm đối với quá trình hoạt động khai thác là cần thiết nhằm kiểm soát được nguồn phát sinh chất thải, các tác động đối với môi trường, đưa ra các biện pháp giảm thiểu những chỉ tiêu, yếu tố không đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. Quan trắc chất lượng môi trường trong quá trình dự án đi vào hoạt động còn có ý nghĩa đảm bảo phù hợp với các biện pháp giảm thiểu đã đề ra trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo chương trình quản lý đúng đắn và các chức năng quản lý chất thải, đưa ra được cơ cấu phản ứng nhanh các vấn đề và sự cố môi trường không được dự tính trước và quản lý giải quyết khẩn cấp các sự cố môi trường không lường trước được. Các thông tin trong báo cáo quan trắc môi trường của dự án phải đảm bảo được các thuộc tính cơ bản sau: - Độ chính xác của số liệu: Độ chính xác của số liệu giám sát được đánh giá bằng khả năng tương đồng giữa các số liệu và thực tế. - Tính đặc trưng của số liệu: Số liệu thu được tại một điểm quan trắc phải đại diện cho một không gian nhất định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC