Báo cáo Quảng cáo và ngôn ngữ quảng cáo trên truyền hình

Lịch sử phát triển của quảng cáo đã chỉ ra rằng quảng cáo luôn gắn liền với nền sản xuất và l-u thông hàng hoá. Quảng cáo là hoạt động giao tiếp giữa một bên là ng-ời có sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để bán và một bên là những ng-ời sẽ mua các sản phẩm, dịch vụ đó trong t-ơng lai. Đã có rất nhiều nhà nghiên cứu đ-a ra khái niệm về quảng cáo nh- sau: -“Quảng cáo là sự truyền đạt thông tin phi cá nhân, th-ờng phải trả tiền và về bản chất th-ờng có tính thuyết phục, về sản phẩm (hàng hoá và dịch vụ) hoặc các t- t-ởng, bởi các nhà bảo trợ (SponSors) xác định, thông qua các ph-ơng tiện khác nhau” [B. Arens, 1992 - dẫn theo Mai Xuân Huy, 5, tr.25]. - “Quảng cáo là một loại thông tin phải trả tiền, có tính đơn ph-ơng, không dành cho riêng ai, có vận dụng mọi biện pháp và thông tin đại chúng nhằm hỗ trợ một sản phẩm, một nhãn hiệu, một xí nghiệp, một mục đích, một ứng cử viên, một tổ chức nào đó.đ-ợc nêu danh trong quảng cáo” [A. Dayn, 1995 - dẫn theo Mai Xuân Huy, 5, tr.7]. - “Quảng cáo là hành động mà ng-ời quảng cáo thông qua việc tuyên truyền những tin tức về sản phẩm, dịch vụ hoặc những ý t-ởng nào đó nhằm đạt đ-ợc những hành vi có lợi cho ng-ời quảng cáo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC