Báo cáo Thí nghiệm cơ sở truyền động điện

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: Bằng thực nghiệm vẽ các đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập ở các chế độ làm việc khác nhau. Dụng cụ thí nghiệm: ã động cơ thí nghiệm (ĐTN), các phụ tải F1, F2 đều là kiểu n-45T, các thông số cũng như nhau : Pđm=2,5 kw, Uđm=220 V, Iđm=14,4 A, nđm =100 v/ph, dòng kích từ định mức Iktđm=0,72 A, đm=79%, Rư=1,56;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC