Báo cáo thí nghiệm công trình

Ngày nay trong lĩnh vực khác nhau của khoa học kỹ thuật,vai trò của phương pháp nghiên cứu thực nghiệm đã được khẳng định và ngày càng trở nên không thể thiếu được khi: Giải quyết các vấn đề của công nghệ và của thực tế sản xuất đòi hỏi thực hiện nhanh,có hiệu quả; Giải quyết và hoàn thiện những bài toán mà các phương pháp lý thuyết chưa và không giải quyết được đầy đủ hoặc đang còn nằm trong ý tưởng thăm dò. Nghiên cứu thực nghiệm là phương pháp cảm thụ trực tiếp để nhận được các tín hiệu,thông tin và hình ảnh của một hiện tượng ,một quá trình,một vật thể,được gọi là đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu trong kỹ thuật xây dựng là vật liêu , kết cấu công trình đã và đang và sẽ được tồn tại .kết cấu công trình được tạo dựng nên để tiến hành nghiên cứu nếu có các đặc trưng hình học vật liệu thực thì gọi là đối tượng nguyên hình còn nếu có các đặc trưng hình học và vật liệu tuân thủ theo một quy luật tương tự vật lý xác đinh gọi là đối tượng mô hình . Bằng phương pháp cảm thụ trực tiếp , có được những số liệu đo đạc và trạng thái thực tế qua quá trình tiến hành khảo sát đối tượng , sau khi xử lý các thông tin đó hoàn toàn có thể đưa đến nhưng kết luận mang đầy đủ tính quy luật cũng như tính tiêu biểu đối với các tham số khảo sát cả về chất lượng lẫn số lượng. Nhưng quy luật và giá trị về sự phân bố ứng suất , biến dạng , trạng thái làm việc và hình thức phá hoại của đối tượng nghiên cứu ,không chỉ hỗ trợ cho các quá trình thiết kế ,tính toán mà còn thay thế được lời giải của các bài toán đặc thù,phức tạp mà việc giải quyết chúng bằng đường lối lý thuyết mất nhiều công sức hoặc chưa có biện pháp giải quyết .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC