Báo cáo Thực tập nghiệp vụ vốn kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Gia

Trong quá trình đổi mới kinh tế, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể và đang có những bước đột phá mạnh mẽ. Cơ chế kinh tế mới đem lại cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới đồng thời cũng cho các doanh nghiệp sự thử thách trong môi trường cạnh tranh hoàn hảo. Để tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế quốc dân đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đổi mới toàn diện nhằm đẩy mạnh phát triển tất cả các ngành nghề kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động. Xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực then chốt vì nó là nền tảng có sở vật chất hạ tầng cho sự phát triển trong tương lai. Chính vì vậy, Công ty TNHH Hoàng Gia đã không ngừng phấn đấu vươn lên góp phần vào công cuộc đổi mới chung của đất nước. Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lý tài chính. Vốn là yếu tố sản xuất đầu tiên của mỗi doanh nghiệp, là điều kiện không thể thiếu được để doanh nghiệp được thành lập và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Việc hình thành một cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ luân chuyển của vốn là góp phần gia tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chính vì lý do đó, được sự giúp đỡ của Cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương và các cán bộ Công ty TNHH Hoàng Gia, em đã chọn “Vốn kinh doanh” làm nghiệp vụ nghiên cứu thực tập của mình. Báo cáo thực tập của em gồm 3 phần: - Phần I : Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hoàng Gia - Phần II : Thực trạng Vốn kinh doanh của Doanh nghiệp - Phần III : Đánh giá về Vốn kinh doanh của Doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC