Báo cáo thực tập tại chi nhánh ngân hàng BIDV Hà Nội

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt nam đã có những chuyển biến tích cực, phù hợp với sự phát triển của thế giới. Tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế đã có những bước đi mới mạnh dạn, táo báo hơn và cũng đã đạt được những thành công nhất định. Trong các lĩnh vực đi đầu cho những thay đổi tích cực đó phải nói đến lĩnh vực Ngân hàng. Hàng năm, hệ thống Ngân hàng đóng góp một phần lớn vào sự phát triển của ngành dịch vụ nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung. Khoảng vài năm trở lại đây, thị trường tài chính Việt nam trở nên ngày càng sôi động, đặc biệt sau sự kiện Việt nam tham gia tổ chức kinh tế thế giới WTO, giao lưu thương mại, trao đổi hàng hóa giữa Việt nam và các quốc gia được thúc đẩy làm phát sinh các nhu cầu giao dịch, kéo theo sự phát triển của hệ thống các Ngân hàng. Với tư cách là một trong những ngân hàng lớn mạnh của Việt nam, BIDV Việt nam cùng với hệ thống các Chi nhánh rộng khắp của mình trong đó có Chi nhánh BIDV Hà nội đã nỗ lực tham gia như những người tiên phong. Sau một thời gian được thực tập tại Chi nhánh BIDV Hà nội, em ngày càng hiểu hơn về tổ chức tài chính này. Trong khuôn khổ bài báo cáo thực tập tổng hợp này, em xin giới thiệu một cách khái quát những hiểu biết của mình về Chi nhánh BIDV Hà nội. Bài báo cáo, ngoài Lời mở đầu và Kết luận, được chia thành 5 phần: Phần 1: Giới thiệu chung về Chi nhánh BIDV Hà Nội. Phần 2: Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh BIDV Hà nội. Phần 3: Kết quả kinh doanh trong những năm gần đây của Chi nhánh BIDV Hà nội. Phần 4: Những khó khăn, thuận lợi của Chi nhánh. Phần 5: Phương hướng phát triển của Chi nhánh trong giai đoạn tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC