Báo cáo Thực tập tại Chi nhánh Ngân Hàng Công thương Ba Đình

Chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình ra đời năm 1959. - Tên gọi lúc được thành lập : Chi điếm ngân hàng Ba Đình trực thuộc ngân hàng Hà Nội. - Địa điểm đặt trụ sở : Tại phố Đội Cấn Hà Nội ( nay là 142 Đội Cấn) - Nhiệm vụ : Vừa xây dựng cơ sở vật chất, củng cố tổ chức và hoạt động ngân hàng ( hoạt động dưới hình thức cung ứng, cấp phát theo chỉ tiêu, hoạt động theo mô hình quản lí một cấp (NHNN) . Mô hình này được duy trì từ khi thành lập cho đến tháng 7 năm 1988 thì kết thúc. Trong bối cảnh chuyển đổi đó, ngân hàng Ba Đình cũng đã được chuyển đổi thành một chi nhánh ngân hàng thương mại quốc doanh với tên gọi chi nhánh ngân hàng công thương quận Ba đình trực thuộc ngân hàng công thương thành phố Hà nội. Hoạt động kinh doanh mang tính kinh doanh thực sự, thông qua việc đổi mới phong cách giao tiếp phục vụ lấy lợi nhuận làm mục tiêu kinh doanh, cùng với việc đa dạng hoá các loại hình kinh doanh dịch vụ, khai thác và mở rộng thị trường, đưa thêm các sản phẩm dịch vụ mới vào kinh doanh. Lúc này ngân hàng công thương Ba đình hoạt động theo mô hình quản lý ngân hàng công thương ba cấp (TW-TP-Quận). Với mô hình quản lý này trong những năm đầu thành lập (7/1988-3/1993) hoạt động kinh doanh của ngân hàng công thương Ba đình kém hiệu quả không phát huy được thế mạnh và ưu thế của một chi nhánh NHCT Ba đình địa bàn thủ đô, do hoạt động kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào NHCT thành phố Hà nội, cùng với những khó khăn thử thách của những năm đầu chuyển đổi mô hình kinh tế, theo đường lối của Đảng. Trước những khó khăn vướng mắc từ mô hình tổ chức quản lý, cũng như từ cơ chế, bắt đầu từ 1/4/1993, NHCT Việt Nam thực hiện thí điểm mô hình tổ chức NHCT 2 cấp (TW-Quận), xoá bỏ cấp trung gian là NHCT thành phố Hà nội, cùng với việc đổi mới và tăng cường công tác cán bộ. Do vậy, ngay sau khi nâng cấp quản lý cùng với việc đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực thì hoạt động kinh doanh của NHCT Ba đình đã có sức bật mới, hoạt động kinh doanh theo mô hình một ngân hàng thương mại đa năng, có đầy đủ năng lực, uy tín để tham gia cạnh tranh một cách tích cực trên thị trường. Nhanh chóng tiếp cận được thị trường và không ngừng tự đổi mới, hoàn thiện mình để thích nghi với các môi trường kinh doanh trong cơ chế kinh tế thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC