Báo cáo thực tập tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Hà Nội

Qua 2 tháng thực tập tại Chi nhánh NHNo và PTNT Hà Nội. Em đã được tìm hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp sao cho phù hợp với điều kiện thực tại của môi trường kinh tế và điều kiện riêng của mỗi ngân hàng để đảm bảo an toàn vốn cho hoạt động kinh doanh của nhân hàng cũng như đảm bảo hiệu quả sử dụng vọng của doanh nghiệp. Báo cáo của em tập trung giải quyết những vấn đề sau: Thứ nhất: Khái quát về tình hình hoạt động chung của Chi nhánh NHNo và PTNT Hà Nội. Thứ hai: phân tích thực trạng về công tác phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp tại Chi nhánh NHNo và PTNT Hà Nội. Thứ ba: Từ kết quả của quá trình phân tích thực trạng trên, báo cáo sẽ đưa ra những nhận xét và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC