Báo cáo Thực tập tại công ty thương mại thuốc lá Hà Nội

Thực tập tổng hợp là giai đoạn đầu tiên của quá trình thực tập tốt nghiệp. trong thời gian 5 tuần, giai đoạn thực tập tổng hợp đòi hỏi phải thực hiện các nhiệm vụ và nội dung sau:  Nhiệm vụ: - Tìm hiểu mô hình hoạt động, chức năng nhiệm vụ điều kiện kinh doanh và tình hình hoạt động của doanh nghiệp – cơ sở thưc tập. - Tìm hiểu thực trạng hoạt động marketing, nghiên cứu những công việc thuộc chức năng marketing đã và đang thực hiện ở cơ sở thực tập - Phát hiện những vấn đề và thách thức trong hoạt động marketing của cơ sở thực tập.  Nội dung: - Thu thập phân tích thông tin tổng quát về cơ sở thực tập. - Phân tích đánh giá tổng hợp năng lực và các điều kiện kinh doanh của cơ sở thực tập. - Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động marketing nói riêng của cơ sở thực tập. - Phát hiện và liệt kê tất cả các vấn đề về marketing của cơ sở thực tập. Vì vậy, sau 5 tuần thực tập tại công ty Thương Mại Thuốc Lá, và được sự giúp đỡ của công ty, của nhà trường, và thầy giáo gs.ts. Đoàn Văn Đức, em xin được thực hiện bài báo cáo thực tập tổng hợp của mình với mục đích trình bày các nội dung đã nêu. Bản báo cáo này gồm 26 trang không bao gồm phần mở đầu và kết luận. Nội dung của bản báo cáo được chia thành 3 phần: - Chương I: Giới thiệu về công ty Thương Mại Thuốc Lá - Chương II: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty - Chương III: Thực trạng hoạt động marketing của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC