Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH A Lan

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1996) đưa Nước ta vào một thời kỳ mới với những chuyển biến tích cực trong nền kinh tế. Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 12/06/1999 đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nói chung các Doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng.Đó là đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế đảm bảo quền tự do trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Ngày 11/1/2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giớ WTO đã đưa Việt Nam tới những thách thức và cơ hội mới buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải có những chính sách phù hợp trong thời kỳ hội nhập Để giúp cho sinh viên ứng dụng những kiến thức và kỹ năng có được từ quá trình học tập vào thực tế các hoạt động của các Doanh nghiệp đẻ củng cố và phát triển đồng thời giúp cho việc nghiên cứu kiến thức chuyên sâu Nghành quản trị kinh doanh.Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã tổ chức cho các sinh viên Khoa kinh tế nói chung và Nghành quản trị kinh doanh nói riêng một đợt thực tập rất bổ ích. Trong suất quá trình thực hiện hoàn thành báo cáo thực tập em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ ủng hộ và hướng dẫn nhiệt tình từ các thầy cô giáo hướng dẫn của trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội và các anh chị trong Công ty TNHH Alan .Thông qua báo cáo thực tập lần này cho phép em được gửi lời cảm ơn tới các thầy cô và quý công ty. Báo cáo thự tập của em gồm 3 phần chính: - Phần 1: Công tác tổ chức quản lý của công ty - Phần 2: Thực tập theo chuyên đề (marketing, lao động tiền lương, tài chính doanh nghiệp) - Phần 3: Đánh giá chung và các đề xuất hoàn thiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC